Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Impresum

Zamołwita w zmysle $ 6 zakonja wo telesłužbach za wobsah tutych webowych stronow:

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 48770
Telefaks: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com
www.oberlausitz.com

Přijězd: Hlej plan města pola Google Maps


Jednaćel: Herr Olaf Franke
Sudnistwo registracije: Hamtske sudnistwo Drježdźany
Čisło we wikowanskim registru: HRB 2960
Čisło za wobrotowy dawk kaž tež identifikaciske čisło: DE194853155

Zamołwity redaktor: Dipl.-BW (BA) Ronny Löchel
Telefon: +49 (3591) 487718
info@oberlausitz.com

Awtorske prawo

Wobsah tuteje weboweje strony je po awtorskim prawje škitany. Wšitke prawa, tež prawo přełožka, ćišćenja wozjewjenych tekstow a prawo rozmnoženja wobsaha abo jeho dźělow su pola mějićela awtorskeho prawa. Bjez pisomneje dowolnosće ze stron Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr njesmě so wobsah tuteje strony na žanežkuli wašnje reprodukować abo so z wužiwanjom elektroniskich systemow předźěłać, rozmnožeć abo rozšěrjeć.

Pokiw nastupajo rukowanje

Njedźiwajo dokładneje wobsahoweje kontrole njerukujemy za wobsah eksternych linkow. Za wobsah zalinkowanych stronow su jeničce jich wobhospodarjo zamołwići..