Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Prózdninski regionHospodarski regionKulturny regionRegionalny management

Regionalne wuwiće

Regionalny management je narěčny partner nastupajo procesy wuwića w jednotliwych rumach kaž tež partner předewzaćam, towarstwam, iniciatiwam a ludźom, kotřiž su w přihotowanju a při zwoprawdźenju projektow aktiwni. Regionalny management přewodźuje na přikład mjezy přesahowace regionalne planowanje z braniborskej Łužicu we Łužiskej jězorinje a Kraju wjercha Pücklera kaž tež při mjezy přesahowacym wuwiću Euroregiona Neisse-Nisa-Nysa z jehoštyrjomi narodami.

Z nadawkom regionalneho planowanja je tež koordinowanje wuwića na wsy w Hornjej Łužicy, zo bychu so wjesne kónčiny wobydlerjam dołhodobnje jako atraktiwny žiwjenski a dźěłowy rum zachowali a rozwiwali. Ćežišćo koordinacije je splećenje iniciatiwow do syćow po wšěm regionje, zapřijeće lokalnych produktow do łužiskich a sakskich produktowych linijow kaž težpřihotowanje jich zwičnjowanja w regionje.

Mjez 2007 a 2013 so w Hornjej Łužicy dźewjeć dźělnych regionow na bazy Europskeho ratarskeho fondsa k wuwiwanju wjesneho ruma (ELER) spěchuje. Zapřijawši mnohich akterow buchu „Integrowane koncepty wuwića wjesnych rumow“ wudźěłane, kotrež maja so w tutym času zwoprawdźić. Nošerstwo a management přewozmu akterojo w regionach. Management programa LEADER resp. ILE stara so wo to, zo ludźo aktiwnje sobu skutkuja, a podpěruje jich při tym, nowe modele k rozwiwanju wjesnych kónčinow tworić a zwoprawdźeć.

Kraje přesahowaca kooperacija

Wažny instrument regionalneho wuwića je kraje přesahowaca kooperacija z regionom Łužica-Błóta. Do najwažnišich produktow słuša zhromadny wustup w interneće www.lausitz.de.

Stworichu so mnohe turistiske produkty - kaž kultura łužiskeje industrije, kolesowanje po Łužicy, serbska kultura a turizm po Łužiskej jězorinje - saksko-braniborsku mjezu přesahujo.

Hesło „Wukony – wohniwosć – Łužica“ (Leistung – Leidenschaft – Lausitz), kotrež bu w jednym wubědźowanju jako dobyćerske wuznamjenjene, kaž tež zhromadne instrumenty marketinga a marketingowe wustupy skrućeja łužisku identitu.

Narěčni partnerojo

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 4877-0
Telefaks: +49 (3591) 487748

info@oberlausitz.com

Dipl.-Ing. Antje Lehmann

Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr
Humboldtstraße 25
02625 Budyšin

Telefon: +49 (3591) 4877-13
Telefaks: +49 (3591) 4877-48

antje.lehmann@oberlausitz.com

Přijězd: Hlej plan města pola Google Maps

Informacija

We wobłuku 2. fazy němskeho wubědźowanja „Regiony bioenergije“ je towarstwo KRABAT z. t. z podpěru MGO, LEVG, ENSO a załožby Paula Weilanda koncept regionalneho wuwića „Region bioenergije Hornjołužiska hola a haty 2009-2011“ nadźěłał a jón k postajenemu terminej Fachowej agenturje wobnowjomne surowizny z. t. zapodał.