Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska zwr

Dyrdomdeje za dźěći a dowolowe poskitki za młodźinu a swójby

Dny dołho móža swójby z dźěćimi w Hornjej Łužicy dyrdomdeje dožiwjeć: W Parku sawrijerow w Małym Wjelkowje móža sej dźěći abo wnučki mjez hoberskimi ješćerjemi z pradawnych časow hrajkać. Raj za dyrdomdejnikow, tola dospołnje z drjewa stworjeny, je Kulturna kupa Einsiedel ze swojim hotelom w štomje – to nihdźe druhdźe na swěće nimaće! W zwěrjencach a coologiskich zahrodach Hornjeje Łužicy wuhladaće – nimo eksotow – tež rědke zwěrjata, kotrež su poprawom we Łužicy doma, tola w přirodźe je lědma widźiš. Chcedźa-li so dźěći a młodostni sami gratu přimać, potom móža to na wšelakich burskich statokach abo jěchanskich dworach činić.
Wulět do wokoliny na konju je dožiwjenje – ale nimaće snadź tež lóšt na jězbu z historiskej parnej železnicu?
W dožiwjenskej kupjeli hodźi so tajki wotkrywanski dźeń skulojćić. Tola w horcym lěću drje budźe wokřewjenje w kupjeli pod hołym njebjom jara přijomne.

Sawrijowy park Mały Wjelkow

Sawrijowy park Mały Wjelkow (Foto: Juliane Mostertz)

Nic jenož swójby, ale tež skupiny dźěći a młodostnych su tu wutrobnje witane. Wočerstwjenišća towarstwa KIEZ, młodownje a šule w zelenym wabja w našej kónčinje z wulkim wuběrom zaběrow a mnohimi dalšimi poskitkami. Tak móža šulerjo a młodostni tójšto wo wobydlerjach Hornjeje Łužicy zhonić, nawuknyć a so zdobom zabawjeć.